Vår politik

Inför kommunalvalet 2022

KLIMATET

Socialdemokraterna i Vadstena ser Vättern, Omberg och Tåkern som våra viktigaste gröna resurser. Klimatomställningen är vår tids viktigaste fråga. Därför måste vi se till att all verksamhet i Vadstena följer FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda2030. Inte bara i kommunen utan också i näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle. Tillsammans genom dialog, samverkan och goda kontakter vill vi skapa en klimatsmart kommun. Vi inte bara vill, vi måste!

ETT TRYGGT SAMHÄLLE

Längre straff, hårdare tag och borttagna ungdomsrabatter har satt fler bakom lås och bom än någonsin tidigare, ändå fortsätter gängen att härja. Vi måste helt enkelt bli ännu bättre på att förebygga brott – ge unga en lyckad skolgång och minska psykisk ohälsa. Därför vill vi fortsätta satsa rejält på skolan och öka arbetet med elevhälsan.

Trygghet är också viktigt om man vill fortsätta ett självständigt liv upp i åldrarna. Trygghetsboende med egen lägenhet tillsammans med andra människor är något vi gärna ser mer av – kanske i Borghamn. Vi vill fortsätta bygga fler hyresrätter, bostadsrätter och villor.

KONTROLL ÖVER VÄLFÄRDEN

Vinstjakt hör inte hemma i Vadstena. Socialdemokraterna vill istället anställa fler i hemtjänst & äldreboenden, erbjuda gratis arbetsskor, skapa bättre scheman och balans mellan hektiska & lugna timmar – mer förebyggande arbete och samverkan mellan verksamheter. Genom goda kontakter med region/ riksdag/regering kan vi påverka vårdens utformning.

Folkhälsan är viktig. Genom idrott & rörelse gynnas det fysiska välmåendet. Genom kulturen med självständigt skapande, utställningar och evenemang ges livet innehåll och mening. Det är därför viktigt att vi stödjer våra föreningar och har ett bra samarbete. Socialdemokraterna i Vadstena arbetar också för ett jämställt samhälle och HBTQ-rättigheter.

Inlägg i Motala Vadstena Tidning 8 januari 2021

”Fortsätt när mörkret
kommer och allt gör ont”

Håkan Hellströms text fångar mångas känslor och tankar i denna orostid. Kanske kan vi vara överens om att corona-pandemin inte kunde förutses, inte dess omfattning eller effekter. Framtida analyser får klargöra skyldigheter, ansvar och roller – inte skam, skuld och backspegelns alla klokskaper.

Genom pandemin har många företeelser belysts som medborgarna vill har svar på. Allt fler börjar förstå att samverkan, gemensamma samtal och kollektivt ansvar har varit och är framgångsrika. Något som är tydligt när krav ställs på staten med krisstöd, ändringsbudgetar osv. Framtiden handlar om hur vanligt folk vill ha det och ska ha det. Framtiden är inget projekt för eliten.

Att ”vårt avlånga land” höll samman och hade ungefär samma villkor överallt var en bild som länge levde kvar. Att ungdomar och kvinnor flyttade till mer befolkningstäta områden sågs som naturligt i strävan efter upplevelser, livschanser och självförverkligande. Att några blev kvar, ja, sånt var livet.

Lite skavde det dock. Därför började viss statlig verksamhet flytta ut till medelstora städer med tillväxtpotential, några högskolor etablerades osv. Det blev ganska bra, men några blev kvar igen. De konflikter som har vuxit ur forskning detta beskrivs som stad– land, centrum–periferi, innanför–utanför.

Idag finns det en stark bild av att de smarta bor i tillväxtstädernas citykärnor eller i väletablerade villaområden – de andra bor någon annanstans. Denna urbana norm har fått stora konsekvenser på hur vi se på fördelning, rättvisa och jämlikhet. De som har och de som inte har. Överraskande många börjar tala om Sverige som ett klassamhälle. Är det en insikt som når djupet kommer det att få inverkan på tiden efter corona.

En rättvis fördelningspolitik som skapade välfärd för alla var länge en socialdemokratisk paradgren. Även om Tage Erlander kunde oroa sig för ”de stigande förväntningarnas missnöje” så var ändå välfärdsprojektet lyckosamt en bit in på 1970-talet.

De senaste decennierna har i stället präglats av en kamp om hur starkt samhället ska vara, vad som gör det starkt och när det behövs. Det kollektiva har fått stå tillbaka för ”själv är bäste dräng”. Vi måste fråga oss om vi kan fortsätta så, med tanke på olika samhällsfrågor som pandemin lyft fram:

 • Demokrati, kultur, vetenskap och forskning är under attack
 • En betydande andel av skatter och våra gemensamma resurser går till privata vinster
 • Borde inte skolan vara till för alla? Ge resurser till dem som mest behöver och ge alla möjlighet att växa efter sina egna förutsättningar? Eller ska eliten etableras redan i förskolan?
 • Välfärdstjänsterna, inte minst äldreomsorg och hälso- och sjukvård, utmanar samhällets trovärdighet när det gäller tillgänglighet, kvalitet, kostnader, löner och arbetsvillkor
 • Miljöutmaningar som kräver akut handling.

Vad talar för individuella och enskilda lösningar på dessa frågor – är ensam verkligen stark?

”Jag tror
när vi går genom tiden
att allt det bästa
inte hänt än”

Anders Hedeborg
ordförande Socialdemokraterna Vadstena

Uttalande antaget på Socialdemokraterna i Vadstenas årsmöte 9 mars 2020

Socialdemokraterna i Vadstena vill fortsätta att göra Vadstena till en kommun som tänker på alla sina invånare – så här långt har vi kommit nu:

 • Vi har genomfört vårt vallöfte att möjliggöra barnomsorg på obekväm arbetstid
 • Vi har infört ett förenklat system för medborgarförslag
 • Vi har intensifierat arbetet för en jämnare fördelning och rimlig anhopning kring arbetsbelastningen inom social sektor
 • Vi har ökat andelen närodlat i skolmaten och på äldreboendena
 • Vi har startat heltidsresan i samverkan med de fackliga organisationerna
 • Vi har vänt oss till experter för att värna Vätterns vatten
 • Vi har infört miljöstrategiska mål i kommunens verksamheter
 • Vi har infört enprocentsregeln som gynnar konstnärskollektivet
 • Vi har tillsammans med lokala aktörer hittat en lösning att säkra den kommunala närvaron i Borghamn
 • Vi har inlett medborgardialoger och nätverk kring byggprojekt, kulturyttringar och arbetsplatser
 • Vi har stärkt kontakterna med näringslivet och vässat besöksnäringen
 • Vi har förlängt livstiden för simhallen som vänder sig till invånare i alla åldrar
 • Vi har stärkt föreningsbidragen avsevärt, vilket gynnar såväl idrotten som kulturen
 • Vi har sett till att äldre människor får möjlighet att lämna ensamheten – genom trygghetsboende, samtal senior etc
 • Vi har avsatt investeringsmedel för en ny skola och en ny sporthall, liksom omdaning av Storgatan och av Rådhustorget
 • Våra investeringar sker numera helt och hållet med Gröna Lån för ett hållbart samhälle.

Kort sagt, vi vill att varje skattekrona ska satsas på hållbarhet, välfärd och demokrati.

facebook Twitter Email