I politiken krävs modet att se till det gemensamma

Efter valet 2014 bildades en styrande majoritet i Vadstena mellan Socialdemokraterna och Konsensus.

Den konstellationen formulerade en politik för utveckling inom bland annat fyra områden; bostadsbyggande, skolan, kultur och fritid och stadsutveckling med till exempel Stråket, Storgatan, Rådhustorget.

Det blev en i vissa delar förändring av inriktningen på olika aktiviteter i kommunen: Samhällsbyggnadsförvaltningen rustades upp, skolans och socialnämndens resurser ökade liksom stödet till kultur-, idrotts- och föreningsliv, detaljplanearbetet påskyndades.

Den koalitionen bröts av kända skäl i maj 2017 och en ny styrande majoritet bildades av Moderaterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Den majoriteten fortsatte arbetet och lade särskild tonvikt på; byggandet av ett trygghetsboende, Rådhustorgets förnyelse skulle genom-föras, de historiska, kulturella och kommersiella värdena skulle stärkas och vi ville utöka kontakterna med kommunens näringsliv och företagare.

Efter valet 2018 kunde den politiska majoriteten på nytt formas av M, S och MP.
Vi kunde återigen samverka om en politisk viljeinriktning. Våra tre partier kunde därför på nytt bilda en stabil, långsiktig och uthållig kommunledning. Det var dessutom så att den politiska viljeinriktningen vann stöd hos Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänster-partiet. Den gemensamma viljeinriktningen beskriver olika utmaningar vi är beredda att ta itu med.

Vi valde ordet ”utmaningar” mycket medvetet. Det skulle visa vilka problem och möjligheter vi såg efter våra analyser, de skulle signalera att kommunledningen ville fokusera på detta och att vi inbjöd alla att delta i den diskussionen och, inte minst, ville vi säga att vi skulle återkommande för väljarna redovisa vad vi gjort inom respektive område, hur långt vi hunnit.

Det är precis det vi gör med budgeten 2022 och strategisk plan 2023-2024.

De senaste 1,5 åren har präglats av pandemin och de många åtgärder den har krävt på både politisk och administrativ nivå. Våra medarbetare inom vård och omsorg, pedagoger i skolan och många andra har gjort exceptionella arbetsinsatser, visat på kreativitet och uthållighet. Men pandemin visar också att när samhället, i det stora och det lilla, hänger samman så klarar vi sådana påfrestningar.

När vi lägger 2021 bakom oss och tar sats i budget 2022 då har skatteintäkterna ökat, effek­terna på samhällsekonomin minskar i takt med att vaccinationerna ökar, de generella statsbidragen förbättrar läget för regioner och kommuner. 

Detta gäller inte minst Vadstena: Att när den nationella, regionala och kommunala nivån tar gemensamt ansvar då stärks alla.

Under de kommande åren gör Vadstena historiskt höga investeringar på 451 miljoner varav 278 miljoner till skollokaler, kök, ishall och sporthall.

Vi kan göra det för att Vadstena har en i grunden god ekonomi och välskötta finanser. Vi fullföljer nu vår politiska viljeinriktning för den här mandatperioden med; bostadsbyggande – närmast kommer HSB, ViBo, utvecklingen av Birgittaområdet och Tycklinge, socialnämnden får ett stort tillskott inom äldreomsorgen. Helhetsresan har påbörjats, föreningslivet får mer resurser, våra barn och ungdomars skoltid och skolresultat är fortsatt prioriterade, olika former för landsbygdsutveckling kommer att genomföras med bland annat bredband och samverkan mellan de många företagen och kommunen kommer att stärkas.

I den kommunala politiken är det viktigt att partierna har förmågan att samverka, hitta lösningarna i samsyn och har modet att se till det gemensamma. Det hindrar inte diskussion och meningsmotsättningar, tvärtom – i det blir vi bättre och våra förslag mer genomtänkta.

Anders Hedeborg (S),
kommunalråd i Vadstena

Debattartikel publicerad i MVT den 6 december 2021

facebook Twitter Email